Lisbjerg Kirkegård 

Lisbjerg6 copy

Udviklingsplanen for Lisbjerg Kirkegård fastlægger kirkegårdens langsigtede udvikling med henblik på tilpasse sig det fremtidige befolkningstal, der på grund af store, nye boligbyggerier forventes at stige fra de nuværende 1.000 indbyggere til op mod 15.000 indbyggere.

Lisbjerg 5
Lisbjerg 4
LIsbjerg 1
Lisbjerg 2
Lisbjerg udv og ny afd
Lisbjerg 3 copy

Lisbjerg Kirkegård består i dag af en gammel del nærmest kirken og en nyere udvidelse mod nord, og der er rigtig mange ledige gravsteder. På lang sigt forventes det, at gravpladsbehovet vil stige betydeligt, da befolkningstallet på grund af stor byudvikling forventes at stige fra de nuværende 1.000 indbyggere til op mod 15.000 indbyggere. På kort sigt forventes det, at gravpladsbehovet vil falde.
For at opnå størst mulig fremtidig fleksibilitet er gravstedsstrategien, at flest mulige gravsteder skal samles på den ældste del af kirkegården. Derved frigøres den nyere kirkegårdsudvidelse langsomt for gravsteder, således at der her kan indrettes en ny gravstedsstruktur, når behovet opstår. På meget lang sigt forventes det, at også et areal, der er reserveret nord for kirkegården, vil komme i brug.
For at imødekomme behovet for forskellige gravstedstyper på den ældste del af kirkegården indgår der et område med nye gravsteder med liggende gravminder, et område for for tidligt fødte børn samt omlægning af et hækafgrænset område i det sydvestlige hjørne til urnegravsteder i en fælles beplantning af stauder og løgvækster langs bugtede takshække.
Planen omfatter også flere træplantninger samt forbedringer af kirkegårdens ydre afgrænsning med henblik på at skærme mod udsigten til nære naboer.

 

Bygherre     Lisbjerg Menighedsråd
Areal            6.000 m2
Udarbejdet  2017
Ydelser        Udviklingsplan, projektforslag og handlingsplan